தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions and answers in Windows

0 votes
0 answers
asked Feb 7, 2017 in Windows by anpu புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
answered Dec 26, 2016 in Windows by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
0 votes
1 answer
answered Dec 26, 2016 in Windows by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
0 votes
1 answer
answered Dec 26, 2016 in Windows by mohamed ஆர்வலர் (700 points)
0 votes
1 answer
answered May 27, 2016 in Windows by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
answered May 12, 2016 in Windows by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)
0 votes
2 answers
answered Mar 16, 2016 in Windows by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)
0 votes
2 answers
answered Jan 24, 2016 in Windows by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 25, 2015 in Windows by mullaivendhar புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
answered Nov 21, 2015 in Windows by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)
+1 vote
1 answer
answered Sep 17, 2015 in Windows by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)
+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by rajeshk புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
To see more, click for all the questions in this category.
...