தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

What r the features available in Windows 10 for mobiles (Lumia)

0 votes
asked Dec 25, 2015 in Windows by mullaivendhar புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 24, 2011 in Windows by புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 8, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 in Windows by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 17, 2012 by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
...