தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to restore the OS, softwares and files to another one brand or different HW configuration system?

0 votes
ஒரு கணினியில் உள்ள OS, Software மற்றும் files ஐ வேறு ஒரு brand அல்லது வேறு ஒரு hardware configuration ஐ கொண்ட கணினியில் எப்படி restore செய்யலாம்?
asked Jun 9, 2015 in Windows by sridhar00 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
+1 vote
2 answers
asked Dec 12, 2011 in Windows by jbsarathi புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 11, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
0 answers
...