தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

i would like to learn about conditional formating in EXCEL in tamil language.

0 votes
Example if i enter 1,  the cell should display my name
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
asked Aug 29, 2012 in Internet by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 30, 2012 in Internet by naveen ஆர்வலர் (920 points)
...