தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

தட்டச்சு செய்யும்போது ஒரு விசைக்கே இரண்டு, மூன்று எழுத்துக்கள் வந்துவிழுகின்றன. எப்படிச் சரி செய்வது?

0 votes
asked Oct 24, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
keyboard  promble  connect  usb  keyboard
answered Dec 26, 2016 by mohamed ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

0 votes
2 answers
...