தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions tagged books

0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 in Internet by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2012 in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 21, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 25, 2012 by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 25, 2012 in Internet by vrchockers இளையோர் (370 points)
+2 votes
6 answers
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...