தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

HOW TO SOLVE COLOUR SHACKING PROPLEM MY PC

0 votes
asked Jun 14, 2015 in Windows by ramsripraphu புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
please  check  vga  cable
answered Dec 26, 2016 by mohamed ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Aug 18, 2012 in Windows by ghobinath வல்லுநர் (3,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jul 17, 2014 in Windows by rkpandivpm49 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
...