தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions tagged mobile

0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 10, 2014 by er-ssmanian007 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 19, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 15, 2012 in Windows by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 7, 2012 by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 7, 2012 by ghobinath-sanmukeswaran புதியவர் (120 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 29, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 16, 2012 in Internet by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 28, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
3 answers
asked Aug 28, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...