தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Tamil fonts in Photoshop

+1 vote
I want to include tamil fonts in Photoshop as movie titles with different styles..how to do?
asked Aug 2, 2015 in Windows by rajeshk புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
3 answers
asked Jan 15, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by jayabalan புதியவர் (180 points)
...