தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

I would like to learn about lookup in excel with example in tamil

0 votes
நான் எச்செல் இல் lookup பற்றி விரிவாக தெரிந்துகொள்ள ஆசைபடுகிறேன்.உதாரணத்துடன் விரிவாக தமில்லில் விளக்கவும்.
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இங்கே செல்லவும்...............

https://www.youtube.com/watch?v=9rNBD9IXRYE&list=PLiakB9XATIaaNUKp1VGwDss71DCOsLi4V
answered May 27, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
asked Dec 9, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...