தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Windows

0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 21, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 20, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 19, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 18, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 17, 2013 in Windows by jayabalan புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by raju009 புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
0 votes
1 answer
asked Jan 16, 2013 in Windows by gunasekaran-c புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 11, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 11, 2013 in Windows by raju009 புதியவர் (180 points)
...