தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Windows

0 votes
1 answer
asked May 12, 2013 in Windows by mohamedn இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked May 5, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 25, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 18, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 14, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 9, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 8, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 7, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 4, 2013 in Windows by mohamed-rasmin புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 28, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...