தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how 2 paste a picture in xl comments?

0 votes
எக்செல் கமன்ழல் ஒரு படத்தை ஒட்டுவத எப்பழ.
ஆபிஸ் பதிப்பால் மாறுபடுமா,
asked Jan 15, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
CLICK ON THE BORDER OF THE COMMENT>GET 4 SIDED ARROW>FORMAT COMMENT>SELECT PICTURE TAB>COLOR>FILL LINE>MORE>BROWSE AND SELECT PICS>ok
answered Jan 17, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 18, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...