தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to install os and application softwares automatically

0 votes
asked Jan 26, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்கள் கேள்வி சரியாகப் புரியவில்லை. இருப்பினும்,application  களை auto  இன்ஸ்டால் செய்ய windows  post  install  என்ற மென்பொருள் உண்டு.அதன் மூலம் செய்ய முடியும்.
answered Jan 26, 2013 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jan 18, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 18, 2013 by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
+1 vote
2 answers
asked Dec 12, 2011 in Windows by jbsarathi புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
...