தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to handle a picture inside an excel cell as data?

0 votes
எக்செல் சிற்றறைக்குள் உள்ள படத்தைத் தரவைப் போல் கையாள்வது எப்படி?
asked Jan 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 13, 2015 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 18, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 31, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...