தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Web Designing

+1 vote
1 answer
asked Mar 11, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 10, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 10, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
3 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 17, 2012 in Web Designing by புதியவர் (130 points)
+1 vote
3 answers
asked Feb 5, 2012 in Web Designing by varman புதியவர் (170 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 26, 2012 in Web Designing by soundar புதியவர் (130 points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2012 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 19, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 11, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 11, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 9, 2012 in Web Designing by surya புதியவர் (130 points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 6, 2012 in Web Designing by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 6, 2012 in Web Designing by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 30, 2011 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 20, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 20, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...