தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions in Web Designing

0 votes
0 answers
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 19, 2012 in Web Designing by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 26, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 20, 2012 in Web Designing by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 19, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 18, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 7, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 5, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 5, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 4, 2012 in Web Designing by durgaprasad இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 3, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 12, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 10, 2012 in Web Designing by dinakaran ஆர்வலர் (440 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...