தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Web Designing

0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 4, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by gopimythoughts இளையோர் (330 points)
0 votes
2 answers
asked Aug 25, 2012 in Web Designing by abdulrahman புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jul 5, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
+1 vote
2 answers
asked Jun 6, 2012 in Web Designing by mahabenny புதியவர் (130 points)
+1 vote
3 answers
asked May 23, 2012 in Web Designing by arafath புதியவர் (170 points)
+1 vote
1 answer
asked May 14, 2012 in Web Designing by raj-t புதியவர் (170 points)
+1 vote
2 answers
asked May 12, 2012 in Web Designing by raj-t புதியவர் (170 points)
+1 vote
2 answers
asked May 1, 2012 in Web Designing by ug_ra புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 16, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 21, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 12, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...