தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
dear sir,
    i have own personal website www.cbalamurugan.tk .i like add in my facebook friend blog code in my page what can i do
in Web Designing by புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
STEP 1:
First create a page in facebook  in your name:

http://www.facebook.com/pages/create.php

STEP 2:
After creating a page.. Visit this url to generate the code

https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/

In this page.. You have to copy & paste your facebook page url.

and then click "Get Code"

Now., Paste that code in your site template files.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
4 answers
0 votes
1 answer
asked May 17, 2013 by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...