தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hi,

Please explain how to create a custom page tab. for my facebook fan's page using IFRAME...?
in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)
edited by techie

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Im sorry.. I dont understand the question.. Can you show me a demo site that is using that iframe in custom tab?
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked May 21, 2012 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
1 answer
asked May 14, 2012 by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
2 answers
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)
...