தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions in Web Designing

+1 vote
1 answer
asked Dec 20, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 19, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 19, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 15, 2011 in Web Designing by prabhasd10 புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 11, 2011 in Web Designing by nagaraj ஆர்வலர் (630 points)
+1 vote
1 answer
asked Nov 18, 2011 in Web Designing by s-pkarthik புதியவர் (160 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 21, 2011 in Web Designing by saral புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Oct 21, 2011 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1,020 points)
+1 vote
3 answers
+1 vote
1 answer
+1 vote
3 answers
asked Oct 8, 2011 in Web Designing by sekark புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2011 in Web Designing by anonymous
...