தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Hot questions

0 votes
0 answers
asked Mar 11, 2017 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 7, 2017 in Windows by anpu புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 4, 2017 in Internet by mohan89great புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2016 by evermurali புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2016 by evermurali புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 16, 2016 by varadarajan-krishnan புதியவர் (160 points)
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked May 6, 2016 by poopandi-m புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
asked Nov 19, 2015 in Windows by dharanidaran புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked May 12, 2016 in Windows by praveenram புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 3, 2016 by sumaimalik புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked May 6, 2016 by poopandi-m புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 14, 2015 in Windows by ramsripraphu புதியவர் (120 points)
...