தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Why I am not receiving Techtamil regularly?

0 votes
asked Oct 16, 2016 by varadarajan-krishnan புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 29, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 15, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 17, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 27, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
...