தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 28, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 1, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 15, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 17, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 27, 2012 by ஆர்வலர் (470 points)
...