தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Chromecast ultra work in India and 2mbps internet is enough for streaming?pls tell me.

0 votes
asked Feb 2, 2017 in Internet by rahman2k7 புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
0 votes
0 answers
asked Nov 16, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 17, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
...