தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

what laptop i can buy. could you please suggest

0 votes
asked Dec 22, 2016 by evermurali புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Mar 16, 2012 in PHP by karthigaaaru புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 20, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 10, 2012 by mr-murugan123 புதியவர் (140 points)
...