தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

access vilolation in nhm writer. how to solve (without re booting)

0 votes
என் எச் எம் ரைட்டரில்
மணி சின்னம் வருகிறது ஆனாலும் அச்செஸ்  வயலேசன்
என்கிறது .ஏன்?
asked Apr 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இது தற்காலிகத் தீர்வாகத் தெரிகிறது.
வலது ஓரத்தில் தெரியும் மணிச் சின்னத்தில் சொடுக்கி எக்சிட் கொடுத்தேன். பிறகு ஸ்டார்ட் அப் மெனுவில் போய் என்எச்எம்மில் சொடுக்க..விடை கிடைத்துவிட்டது.
answered Apr 30, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 15, 2014 in Windows by dmraj புதியவர் (120 points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
...