தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

adobe readr: not opening.incorrect format caution is thrown

0 votes
அடோப்
ரீடர் திறக்க மறுக்கிறது.தவறான பார்மட்
என்கிறது
என்ன செய்வது?
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
பாராமீட்டர் தவறு என்று வந்தது. விண்டோஸ் படிக்க இயலவில்லை என்றது. பிற வகைக் கோப்புகளையும் திறக்கவில்லை.
பென் டிரைவ் யை
அகற்றிவிட்டு மீண்டும் இணைத்த போது சரியாகிவிட்டது.
answered Apr 24, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
5 answers
asked Nov 8, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Jun 17, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...