தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
while installing ms office 2007 enterprise edition in windows 7 service pack 1 this error occurs;Error 1406.Setup cannot write the value Contexts to the registry key\software\microsoft\office\12.0\user settings......verify that you have sufficient permissions to access registry
in Windows by mohamedn இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
log in as administrator and try pl
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
3 answers
asked Dec 17, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Oct 9, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 13, 2012 in Windows by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
2 answers
asked Oct 4, 2012 by kaderkader புதியவர் (120 points)
...