தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions tagged computer

0 votes
2 answers
asked Nov 3, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Nov 3, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 29, 2012 in Windows by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
4 answers
asked Oct 26, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 23, 2012 by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2012 by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 13, 2012 in Windows by saravanan_2291yahoo-com இளையோர் (380 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 9, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 30, 2012 in Windows by farha புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 27, 2012 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
+1 vote
1 answer
asked May 21, 2012 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)
+1 vote
2 answers
asked May 11, 2012 in Internet by ismailsahani2013 புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked May 8, 2012 in Windows by ghobinath வல்லுநர் (3,130 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 15, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 17, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 17, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 10, 2012 in Windows by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
...