தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to fix boot failure in windows xp?

+1 vote
sir :
 my system boot failure problem sir. how to fix boot failure in windows xp?
asked Apr 15, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
என்ன ERROR MESSAGE வருகின்றது நீங்கள் boot  செய்ய முயற்சி  செய்தால்?

systemrootsystem32configSYSTEM
NTLDR  missing என்று வருகிறதா?
> இதற்கு
 http://www.youtube.com/watch?v=mrqK4UNwJNY&feature=related

DISK BOOT FAILURE என்று வருகிறதா?

நீங்கள் உங்க harddisk கேபிள் ஐ கலட்டி விட்டு மாட்டி பாருங்க

அல்லது ஏதேனும் BLUE screen இல் error  காடுகின்றத?
answered Apr 16, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)
edited Apr 16, 2012 by sasi
+1 vote
clean your RAM
remove your CMos battery and fix it again. remeber to reset your time in the control panel.
answered Oct 26, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 10, 2012 in Windows by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 21, 2012 by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 20, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
...