தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions tagged computer

0 votes
1 answer
asked Jan 5, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 3, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 29, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 29, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 29, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 27, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 27, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 24, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 17, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 17, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 11, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
7 answers
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Nov 8, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
5 answers
asked Nov 8, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 7, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 5, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 5, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 3, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...