தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
how to check hardware in system in online checking website pls
my system driver not working. how to check hardware
in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்களுடைய சிஸ்டம் பற்றிய தகவல் அறிய நீங்கள் speccy சாப்ட்வேர் பயன் படுத்தலாம்.. உங்களுடைய சிஸ்டம் ஹர்ட்வரே configuration பற்றி அறிய நீங்கள்  
Start > Accessories > System Tools > System Information.

நீங்கள் cpuz போன்ற சாப்ட்வேர் போடலாம்
by sasi வல்லுநர் (3k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Mar 17, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 27, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 11, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
...