தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

why some e mails are not delivered?

0 votes
சில மின் அஞ்சல்கள் சென்று Seர்வதில்லையே ஏன்?
asked Nov 17, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
email id wrong kaga erukalam. Check mail id
answered Nov 18, 2012 by pjmanikandan இளையோர் (320 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Apr 15, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 28, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 6, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
...