தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

what is the maximum number of a pagemaker/ word file?

0 votes
பேஜ“ மேக்கர் அல்லது வேர்டில் ஒரு கோப்பில்அதிகபட்சம் எத்தனை பக்கங்களை வைக்கலாம்? (தாள் அளவு வாரியாக)
asked Jan 5, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
பேஜ்மேக்கர் பதிப்பு 6.5 இல் அதிகபட்சம் 1000 பக்கங்கள் வரை வைக்கலாம் என்று கண்டு கொண்டிருக்கிறேன். எல்லாத் தாள் அளவுகளுக்கும் இது பொருந்துமா என்று பார்க்க வேண்டும்.
answered Jan 8, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 13, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 3, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 15, 2012 in Internet by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 5, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...