தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hello sir.....
Please tell me How to install Tamil language on Skype.....
.
by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
 
Best answer
See that below URL, it is really useful for your question,please see that link and tell your comments...

http://eezhathamilan.blogspot.in/2012/01/blog-post.html


Thanks
Naina Mohamed.A
by வல்லுநர் (1.5k points)
0 votes
Try e-kalappai.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
0 answers
asked May 22, 2012 in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
+1 vote
3 answers
0 votes
0 answers
asked Aug 2, 2014 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 7, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 14, 2012 by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
...