தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to change chart on moving mouse

0 votes
மவுசை நகர்த்த நகர்த்த வரைபடம் வடிவம் மாற வேண்டும். எப்படிச் செய்வது. (எ-டு) 1 மற்றும் 99 அடுத்து ௨ மற்றும் 98 இப்படி
asked Dec 8, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 8, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 31, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Apr 25, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...