தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
How to add Find Friends tab on facebook Please help me sir...
by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
inside your profile?

Facebook redesigned itself with less user customizations..

They have removed the tabs..
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Feb 17, 2012 in Web Designing by புதியவர் (130 points)
+1 vote
0 answers
asked May 22, 2012 in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
2 answers
asked Aug 30, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 30, 2011 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 5, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
...