தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to recover data from crashed HDD?

0 votes
asked Sep 5, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Dec 27, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 10, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 3, 2013 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 16, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 19, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
...