தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
பல கோப்புகளை ஒரே நேரத்தில் பெயர் மாற்றம் செய்வது எப்படி?
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
go to the folder
select all the files u want to rename.
click on the first file of selection and rename it.
the subsequent files will be renamed with suitable suffixes.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Dec 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Dec 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 27, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 3, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...