தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Hello Mr,how r u? I am now useing I phone 4. How to type in Tamil? Pls reply me answer.

0 votes
asked Sep 27, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
சிலர் தம்மால் ipad இல் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய முடியும் என போட்டு உள்ளனர்  http://www.youtube.com/watch?v=FlX-EpMXwo4  அனால் எவ்வாறு அதை பதிவிறக்குவது என சொல்லவில்லை...

கண்டிப்பாக உங்களுக்காக நான் தேடி பதிலளிக்கிறேன்.
answered Sep 29, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Sep 17, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
+1 vote
4 answers
+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 by somu ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 5, 2013 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
2 answers
...