தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
by somu ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
இது மிகவும் சுலபம்.

ஒவ்வொரு முறை புகைக்க  தோன்றும் போதும்.. ஒரு எளிய குறிக்கோளை மனதில் கொள்ளுங்கள்.

உதரணத்திற்கு ., ஒரு 10  காக்கை  வலமிருந்து இடமாக பறப்பதை பார்க்க வேண்டும்.. அப்படி பார்த்த பின் தான் புகைக்க வேண்டும் என உறுதி கொள்ளுங்கள்...

இந்த எண்ணிக்கையை சிறிது சிறிதாக உயர்த்துங்கள்... நீங்கள் புகைப்பதை தள்ளிபோடுகிரீர்கள் .. இது ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கும்.

Thats pretty easy.. Just bet yourself that., You will touch your cigar if and only if after seeing atleast 10 birds fly from right to left of your near by window or street.  You are just postponing your desire... Increase the count by 5 every week. I hope this would work.
by வல்லுநர் (12.9k points)
ty for d idea..................

Related questions

0 votes
1 answer
+1 vote
2 answers
asked Jan 23, 2012 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by புதியவர் (180 points)
+1 vote
0 answers
...