தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

similar to raomanised tamil typing, i would like to type a letter in Tamil and get a word starting with it

0 votes
ரோமனசைடு
இல்லாமல்
தமிழில்
அ என்று அடித்தல்
அறி அழ
அட
என்று வர வேண்டும்
asked Oct 24, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
இதை நானும் தேடிக் கொண்டு இருக்கிறேன்... ஒரு நல்ல வழி இதுவரை இல்லை...
answered Oct 29, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
why don't we try?
answered Oct 31, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked May 26, 2016 in Windows by sheikameen புதியவர் (180 points)
+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...