தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir, i want to block the internet access for particular user in windows xp. Can u tell me the steps to configure that.
in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Apr 10, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 3, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked May 19, 2012 in Internet by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 8, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 20, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...