தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir, i am using windows xp. I want to view the user invalid login attempts for my user account.
in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Windows Server 2003 & 2008 இயக்கு தளங்களில் இதற்கான வசதி உள்ளது... அனால் இது XP  யில் உள்ளதா எனத் தெரிய வில்லை.
by வல்லுநர் (12.9k points)
How to view the login activity in server 2003 and server 2008?

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 20, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
0 answers
asked Dec 14, 2014 in Windows by dmraj புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 10, 2012 in Windows by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
...