தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir,
    Tell me the steps to create administrator equal rights for user in windows 7. Kindly give me the solution for this problem.
in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Start  - Control Panel
 Double-click User Accounts  -click Manage User Accounts.
Create new account. Enter a name for the account  then  next  
now
Click Computer administrator - Create Account
change  standard  to  administrator  -  ok .
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 27, 2012 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 in Windows by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)
+1 vote
4 answers
asked Dec 19, 2011 in Windows by gurugee புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 3, 2013 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
...