தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
what is mean crawl delay?
in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Google crawler will visit a website periodically. It would take a week or month or a day to re-crawl a website again. Thats called crawl delay.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Sep 3, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 20, 2012 in SEO by gopip-gopi புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
+1 vote
1 answer
asked Jun 5, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
...