தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Sir,What Is google panda and google penguin..plz explain me

+1 vote
Sir,What Is google panda and google penguin..plz explain me Clearly.
asked Jun 6, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
answered Sep 13, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Mar 2, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 20, 2012 in SEO by gopip-gopi புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
...