தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
when will we do that validation to our site?
in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்களின் தளம் அனைத்து உலவிகளிலும் ஒரே மாதிரியாகத் தெரிய W3 Validated ஆக இருப்பது நல்லது.

இப்போது பெரும்பாலும் அனைத்து உலவிகளும் ஒரே மாதிரியாகவே தளங்களை காட்டுகின்றன.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Sep 13, 2012 in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 1, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...