தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
I have an another doubt. What is the use of installing wordpress  in our system? if all the actions by using this wordpress software they will apply in my website?
in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
It is easy to add/edit your blog posts...  You can have ultimate control over its code. For customizations.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 20, 2012 in Windows by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)
+1 vote
1 answer
asked Apr 16, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Dec 20, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...