தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
sir.....whats  the use of wordpress.com?
in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
you can create your own and free BLOG using wordpress.com
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Apr 15, 2012 in Internet by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 11, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 29, 2013 by james2706james இளையோர் (370 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 29, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...